INFORMACJE  2018/2019
                                                                
                                                                   
Pedagog szkolny
                                           Joanna Piórko-Trefon 

                                         

                                                  zegar.jpg
 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

Poniedziałek

7.30-8.00, 9.40-12.45

Wtorek

8.00-9.50, 10.35-15.30

Środa

9.40-15.300

Czwartek

9.40-12.45

Piątek10.35-14.30
                                                      KLIK

Pedagog szkolny:

 • Prowadzi zajęcia profilaktyczno – wychowawcze, a także prozdrowotne
  w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym oraz wspierania
  rozwoju uczniów
 • Współpracuje z dyrekcją szkoły i wychowawcami w zakresie podejmowania
  działań diagnostycznych i doradczych u uczniów, u których wystąpiły
  trudności dydaktyczne i wychowawcze
 • Wspiera wychowawców klas w działaniach wynikających z Programu
  Profilaktyki i Programu Wychowawczego
 • Kieruje uczniów na konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Wspiera uczniów w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalno-społecznym
 • Analizuje informacje zawarte w opiniach i orzeczeniach, udziela pomocy
  nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych
  potrzeb ucznia
 • Koordynuje i wdraża programy profilaktyczne i akcje ogólnopolskie
 • Prowadzi zajęcia indywidualne lub grupowe dla uczniów mających
  trudności w nauce
 • Prowadzi zajęcia specjalistyczne,  również korekcyjno-kompensacyjne
 • Prowadzi indywidualne konsultacje dla rodziców
 • Systematycznie współpracuje z instytucjami i placówkami działającymi
  na rzecz dziecka i jego rodziny
 • Organizuje spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej,
  służby zdrowia
 • Podejmuje działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej
  uczniom w trudnej sytuacji życiowej
 • Nadzoruje wykonanie gazetek o tematyce profilaktycznej